Regulamin domków

Zem Tourist

Regulamin pobytu w Domkach ZEM- Tourist

 • Doba pobytu rozpoczyna się o godz. 17.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Przedłużenie pobytu, w miarę posiadanych wolnych miejsc, jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Recepcją.
• Podstawą do zameldowania jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem i wypełnienie Karty Meldunkowej.
• Należność za pobyt, pomniejszona o wartość wpłaconej zaliczki, powinna wpłynąć na konto przed przyjazdem lub zostać wpłacona gotówką lub kartą w recepcji Ośrodka w dniu wjazdu. Na prośbę pracownika Recepcji Gość winien okazać dowód wpłaty.
• W dniu przyjazdu przed przekazaniem kluczy do Domku  pobierana jest w gotówce kaucja w wysokości 1000 PLN / 250 EUR, zabezpieczająca pokrycie opłat eksploatacyjnych, ewentualnych szkód oraz kosztów sprzątania w przypadku pozostawienia w domku nieporządku.
• Wynajmujący jest zobowiązany do pozostawienia Domku w należytym porządku. Uprzątnięcie kuchni, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki i śmietników oraz wyniesienie śmieci jest obowiązkiem Gościa. W przypadku jego niedopełnienia, zostanie doliczona dodatkowa opłata za sprzątanie.
• Przy pobytach krótszych niż 3 dni jest doliczana opłata za sprzątanie końcowe wg. Cennika.
• Rozliczenie wpłaconej kaucji odbywa się w dniu wyjazdu Gościa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia domku oraz stanu liczników wody i prądu. Różnica pomiędzy wpłaconą kaucją a opłatami wynikającymi z w/w, wypłacana jest w formie gotówkowej przez pracownika Obsługi. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Ośrodka.
• Przekazanie i zdanie Domku odbywa się wyłącznie w obecności pracownika obsługi ZEM - Tourist. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z ich winy.Wszelkie usterki należy zgłaszać na bieżąco pracownikowi recepcji Ośrodka.
• Dla Gości przebywających w Domkach posiłki są odpłatne. Korzystanie z posiłków należy zgłosić w Recepcji najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.
• Sprzątanie Domków w trakcie pobytu jest odpłatne (zgodnie z Cennikiem) i odbywa się w obecności przynajmniej jednego z Gości, po uprzednim ustaleniu terminu z recepcją Ośrodka.
• Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00.
• Parkowanie na terenie Ośrodka jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach, przy czym do jednego Domku przypisane jest tylko jedno miejsce parkingowe. 
• Goście przebywający w Domkach zobowiązani są do przestrzegania zapisów ujętych w Regulaminie Ośrodka § 5 - Odpowiedzialność Gości, przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz niniejszym regulaminie. Naruszenie ich wiąże się z koniecznością opuszczenia terenu Domków i Ośrodka ZEM- Tourist, a w przypadku złamania zakazu palenia z wniesieniem opłaty zgodnie z Cennikiem.